Liigu edasi põhisisu juurde Ligipääsetavus

Tegevussuunad

Jäta leivapuru vahele

Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine

Sadamate taristu parendamise ja pakutavate teenuste mitmekesistamise tegevussuuna raames toetatakse tegevusi, mis aitavad suurendada ranna- ja sisevete püügil kasutatavate kalasadamate kasumlikkust ning ajakohastada sadamataristut.

Sadamate taristu parendamise ja pakutavate teenuste mitmekesistamise tegevussuunast võib toetust taotleda kalasadama pidaja:

1. Ettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba.

2. Mittetulundusühing, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalandussektori tegevuste edendamisega ja kelle liikmetest vähemalt 50 protsenti on ettevõtjad kes omavad kehtivat kaluri kalapüügi luba.

3. Sihtasutus, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalandussektori tegevuste edendamisega ja kelle juhatuse või nõukogu liikmetest vähemalt 50 protsenti on  ettevõtjate kes omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba seaduslikud esindajad või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba.

4. Kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus.

5. Kohaliku omavalitsuse üksuse asutatud mittetulundusühing või sihtasutus, kelle häälte koguarvust kuulub üle 50 protsendi kohaliku omavalitsuse üksusele. 

Majandustegevuste mitmekesistamine

Majandustegevuse mitmekesistamise tegevussuuna raames toetatakse tegevusi, mis aitavad suurendada ranna- ja sisevete kalurite sissetulekuid, laiendada olemasolevaid kõrvaltegevusi ning laieneda teistesse majandussektoritesse.

Majandustegevuse mitmekesistamise tegevussuunast võib taotleda taotleda mikroettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba ja kes tegeleb piisaval määral majandustegevusega kalapüügi tegevusalal. Piisavaks majandustegevuseks loetakse kaluri kalapüügiloa alusel tegutseva ettevõtja toetuse taotlemisele eelnenud kalendriaasta lossitud kalapüügi esmamüügi väärtust, mis Statistikaameti avaldatud andmete kohaselt vastab nimetatud kalendriaasta vähemalt poole aasta arvestuslikule elatusmiinimumile.

Näide piisav määr: 2023-nda aasta elatusmiinimum oli 338,2 eurot kuus. 338,2 x 6 = 2029,2. Kui toetust taotletakse 2024-ndal aastal, on piisav määr majandustegevuseks kalapüügil 2029,2 eurot aastas.

Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine

Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamise tegevussuuna raames toetatakse tegevusi, mis aitavad kaasa traditsioonide säilimisele ja tutvustavad rannakultuuri laiale avalikkusele.

Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamise tegevussuunast võib toetust taotleda:

1. Kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus.

2. Mittetulundusühing või sihtasutus.

Vee-eluressursside väärindamine ja otseturustamine

Vee-elusressursside väärindamise ja otseturustamise tegevussuuna raames toetatakse tegevusi, mis aitavad suurendada ranna- ja sisevete kalurite sissetulekuid.

Vee-elusressursside väärindamise ja otseturustamise tegevussuuna tegevussuunast võib toetust taotleda:

1. Mikroettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba

2. Tulundusühistu, kelle liikmeteks on vähemalt viis mikroettevõtjat, kes omavad kehtivat kaluri kalapüügi luba.

Looduskeskkonna tingimuste parendamine

Looduskeskkonna tingimuste parendamise tegevussuuna raames toetatakse tegevusi, mis parendavad kohaliku tähtsusega kudealasid ja kalade rändeteid ning looduskeskkonda.

Looduskeskkonna tingimuste parendamise tegevussuunast võib toetust taotleda:

1. Kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus.

2. Mittetulundusühing või sihtasutus.

Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine

Kalurite teadmiste ja oskuste edendamise tegevussuuna raames toetatakse tegevusi, mis aitavad kaasa ranna- ja sisevete kalurite kutseoskuste arendamisele ning võimaldavad kaluritel hakata tegutsema muudel tegevusaladel peale kalanduse.

Kalurite teadmiste ja oskuste edendamise tegevussuunast võib toetust taotleda:

1. Ettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba.

2. Mittetulundusühing või sihtasutus.