Liigu edasi põhisisu juurde Ligipääsetavus

Strateegia 2015-2022

Jäta leivapuru vahele

VRKÜ strateegia kehtivusperiood on 2015-2022. Strateegia tuleneb kalanduspiirkonna ees seisvatest vajadustest:

Strateegia seab tegevusvaldkondade kaupa järgmised eesmärgid:

Nende eesmärkide saavutamiseks rakendatakse toetusmeetmeid ning proaktiivseid tegevusi.

Kalasadamate uuendamise valdkonnas investeeritakse Narva-Jõesuu, Toila, Karepa, Võsu, Purtse ja Vergi sadamatesse. Vahendite olemasolul või olukorra muutumisel objektiivsetest asjaoludest lähtuvalt kaalutakse ka Mahu ja Sillamäe linna randumiskohtade arendamist Euroopa Merendus ja Kalandusfondi toel.

Kala, vesiviljeluse, mere- või järveressursside väärindamise ja turustamise vallas rakendatakse toetusmeetmeid kalatoodete tootjatele ning kala ümbertöötlejatele (sh koduköögid) ning käivitatakse piirkondlik tootemärgis, mis soodustab tootearendust ning parandab motivatsiooni toodete kvaliteedi tõstmiseks.

Kalurite tegevuste mitmekesistamise valdkonnas toetatakse uudsete toodete ja teenuste, sh turismiteenuste arendamist ja pakkumist.

Koelmualade taastamise valdkonnas toetatakse nende jõgede, ojade ja kraavide koelmualade korrastamist, mis on kooskõlastatud Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonnaga ja ei ole toetatavad teistest allikatest. Oluliseks tegevuseks on koelmualade seire ja kaitse korraldamine kudemisajal.

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi arendamise valdkonnas toetatakse põhiliselt nn „pehmeid“ tegevusi, mis on suunatud kalandus- ja vesiviljeluspiirkondades sotsiaalse heaolu ja kalanduse, vesiviljeluse ning merendusega seotud kultuuripärandi edendamisele, sealhulgas kalanduskogukondade rolli ja kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtumis tugevdamisele kohalikus arengus.

Koostöö valdkonnas toetatakse juba välja kujunenud koostöövõrgustikes osalemist ning piirkonnasisest koostööd teiste partneritega, kelle tegevus on sarnaselt VRKÜ-ga suunatud piirkonna arendamisele (LEADER-tegevusgrupid, maakondlikud arenduskeskused jt).