“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetust saanud taotlejate nimekiri

Virumaa kalanduspiirkonna EMKF meettme 3.3. toetuse saajad seisuga 06.09.2017